Youtube
Instagram

Rodo

Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów

 1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka AUTO "FIKO" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie (ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 2a, 43-600 Jaworzno, numer KRS: 0000770117)

 1. Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy – przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu [podstawa prawna 6 ust. 1 b) Rozporządzenia - zawarcie i wykonanie umowy];
 2. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać te dane [podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
 3. marketingu bezpośredniego – przez okres trwania umowy lub do złożenia sprzeciwu [podstawa prawna 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu Administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej].
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia [podstawa prawna 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej].

w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia [podstawa prawna art. 6 ust.1a)].

 1. Informacja o przysługujących prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych

Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 Rozporządzenia.

 1. Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.

 1. Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”).

Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:

 • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
 • sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
 • przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;
 • musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku.

Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, powołując się na art.17 ust.3 Rozporządzenia.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

 • jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;
 • jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
 • jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;
 • jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać
w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art.18 ust.2 Rozporządzania. 

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia]. Nie mogą Państwo korzystać z tego prawa, jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody na cele marketingowe. W takim wypadku, przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody.

W pozostałych przypadkach, po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

 1. Prawo do przeniesienia danych

Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych innemu administratorowi- w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest  technicznie możliwe.

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

 1. Punkt kontaktowy, za pośrednictwem którego może Pan/Pani żądać wykonania swoich praw

Jeżeli będą Państwo chcieli skorzystać z któregokolwiek prawa, które opisaliśmy powyżej, mogą się Państwo z nami skontaktować mailowo pod adresem: biuro@autofiko.pl

 1. Prawo do wniesienia skargi

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Przewidywani odbiorcy danych

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są inni Administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:

 • Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
 • Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 • Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
 • Podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne– w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie;
 • Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych oraz inni podwykonawcy;

- w zakresie w jakim staną się administratorem danych.

 

Ilekroć mowa jest o Rozporządzeniu – mamy na myśli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
tekst rozporządzenia mogą Państwa znaleźć na stronie Bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
(https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl).

 

 Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

spółka AUTO "FIKO" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie

adres: ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 2a, 43-600 Jaworzno

numer KRS: 0000770117, NIP: 6322022476

kontakt: biuro@autofiko.pl

Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest przez Administratora w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi Klienta, a odbywa się ono wedle następujących zasad:

 1. Nagrywaniem objęte są wszystkie rozmowy przychodzące oraz wychodzące.
 2. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz ochrona interesu osoby, której dane dotyczą.
 3. Nagrania przechowywane są przez okres 7 dni. W przypadku jednak, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, ewentualnie przedawnienia roszczeń, w zależności od tego, który termin nastąpi jako pierwszy.
 4. Zarejestrowane rozmowy będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.
 7. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
  1. dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych;
  2. sprostowania Państwa danych osobowych;
  3. usunięcia Państwa danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile żądanie nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób nie zgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.
X-DREAM.pl